anbi-logo-groot

De ANBI Status

DSG de Sluis is aangemerkt als ANBI. Elke ANBI heeft een publicatieplicht. Zij moet via een internetsite haar volgende gegevens van het afgelopen boekjaar openbaar maken:

  1. de naam van de instelling
  2. het RSIN/fiscaal nummer
  3. de contactgegevens
  4. de doelstelling
  5. het beleidsplan
  6. de bestuurssamenstelling
  7. de namen van de bestuurders
  8. het beloningsbeleid
  9. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  10. een financiële verantwoording

ad 1) Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis”

ad 2) 8558.66.810

ad 3) Vestigingsadres:  Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

ad 4) Doelstelling: De Stichting stelt zich (met als inspiratiebron het Evangelie van Jezus Christus) ten doel het bieden van pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in het Justitieel Complex Zaanstad. Hiermee wil de Stichting zorg dragen voor een goed aanbod aan in- en nazorg voor (ex-) gedetineerden en hun families. 2. Daartoe stelt de Stichting zich voor de navolgende middelen te gebruiken:  –  pastorale hulp: aan gedetineerden, die tijdens hun verblijf in de Justitiële Inrichting Hoogtij individueel dan wel collectief om geestelijke ondersteuning vragen;  –  in samenwerking met vrijwilligers (wekelijkse) kerkdiensten te houden, naast regelmatige ouder-kind bijeenkomsten en christelijke vieringen;  –  diaconale hulp: zowel in detentie als daarna en indien gewenst aan partners en of familieleden. Deze hulp kan zich, met derden organisaties en vrijwilligers, uitstrekken tot ambulante nazorg, waarbij het geboden perspectief concreet wordt door opvang en begeleiding in de samenleving;  –  Samenwerking niet alleen met kerken in de regio Zaanstad, Amsterdam en Haarlem, maar ook met het justitiepastoraat van de Dienst Justitiële Inrichtingen (of hoe deze instantie in de toekomst zal heten) en de verantwoordelijken binnen de Justitiële Instelling Hoogtij. 2. De Stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ad 5) Beleidsplan

ad 6) Bestuurssamenstelling per 1 januari 2016. Conform het gestelde in de statuten is er een Raad van Toezicht en een directie. De directie wordt gevoerd door mw E. E. Schultz-Wijnsma.

ad 7) De Raad van Toezicht bestaat uit H.M. Jager (voorzitter), W.Th.C. van Doorn (vice voorzitter) en H. Kooi en A.Ameerun.

ad 8) De directie vergoeding is geregeld in een arbeidsovereenkomst. Er zijn geen verdere arbeidsovereenkomsten. De Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding doch kunnen hun (reis)onkosten declareren. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

ad 9) Na verloop van ieder kalenderjaar volgt er een verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar, dat gepubliceerd zal worden op deze website.

ad 10) De staat van baten en lasten en de begroting als onderdeel van de meest recente jaarrekening zullen na afloop van ieder kalenderjaar te zien zijn via deze website.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief