De ANBI Status

DSG de Sluis is aangemerkt als ANBI. Hieronder kunt u de gegevens over onze organisatie en het afgelopen boekjaar lezen.

 1. de naam van de instelling
  Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis”
 2. het RSIN/fiscaal nummer
  8558.66.810
 3. de contactgegevens
  Vestigingsadres (tevens postadres):  Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam. Telefoon: 06 4204 1309. E-mail: info@dsgdesluis.nl
 4. de doelstelling
  De Stichting stelt zich (met als inspiratiebron het Evangelie van Jezus Christus) ten doel het bieden van pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in het Justitieel Complex Zaanstad. Hiermee wil de Stichting zorg dragen voor een goed aanbod aan in- en nazorg voor (ex-) gedetineerden en hun families. 2. Daartoe stelt de Stichting zich voor de navolgende middelen te gebruiken:  –  pastorale hulp: aan gedetineerden, die tijdens hun verblijf in de Justitiële Inrichting Hoogtij individueel dan wel collectief om geestelijke ondersteuning vragen;  –  in samenwerking met vrijwilligers (wekelijkse) kerkdiensten te houden, naast regelmatige ouder-kind bijeenkomsten en christelijke vieringen;  –  diaconale hulp: zowel in detentie als daarna en indien gewenst aan partners en of familieleden. Deze hulp kan zich, met derden organisaties en vrijwilligers, uitstrekken tot ambulante nazorg, waarbij het geboden perspectief concreet wordt door opvang en begeleiding in de samenleving;  –  Samenwerking niet alleen met kerken in de regio Zaanstad, Amsterdam en Haarlem, maar ook met het justitiepastoraat van de Dienst Justitiële Inrichtingen (of hoe deze instantie in de toekomst zal heten) en de verantwoordelijken binnen de Justitiële Instelling Hoogtij. 2. De Stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 5. het beleidsplan
  Beleidsplan
 6. de bestuurssamenstelling
  Per december 2017 bestaat het bestuur uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. De directie wordt gevoerd door mw D.A. de Groen.
 7. de namen van de bestuurders
  De bestuursleden zijn H.M. Jager (voorzitter), A.Ameerun-Sedoc, W.Th.C. van Doorn, P. Prijs.
 8. het beloningsbeleid
  De bezoldiging van medewerkers en directie is geregeld in een arbeidsovereenkomst volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding doch kunnen hun (reis)onkosten declareren. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
 9. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Na verloop van ieder kalenderjaar volgt er een verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar, dat gepubliceerd zal worden op deze website. Het inhoudelijke verslag van de activiteiten van DSG de Sluis in 2017 is hier te vinden: Jaarverslag 2017.
 10. een financiële verantwoording
  De staat van baten en lasten over 2017 is onderdeel van de jaarrekening. Deze is hier te vinden: Financieel verslag 2017.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief